آخرین خبر :

تعداد رای دهندگان : 37 نفر تعداد کاندیدا : 16 نفر لیست شورای مدیریت انجمن علمی روانشناسی خانم فاطمه مردکانلو ( رئیس شورا ) آقای دانیال حسن پور ( نائب رئیس شورا ) آقای علی کریم پور ( عضو اصلی ) آقای میلاد عالمی ( عضو اصلی ) خانم زهره بابازاده ( عضو اصلی ) خانم شریفه فیاض ( عضو علی البدل ) خانم فاطمه پرورش ( عضو علی البدل )    #امورفرهنگی_فوق_برنامه ...

  هیئت علمی، اساتید، کارکنان