آخرین خبر :

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند، جلسه دفاع دانشجویان رشته حسابداری و حسابرسی به شرح ذیل اعلام می گردد :    1. آقای مهرداد شوریابی با عنوان رابطه بین مالکیت خانوادگی، کیفیت کنترل داخلی و هزینه های نمایندگی استاد راهنما: دکتر شورورزی، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر نقش بندی، تاریخ دفاع: روز شنبه 96/11/28ساعت 8 2. آقای مصطفی محمدی با عنوان تأثیر عملکرد حسابرسان بر کیفیت حسابرسی   استاد راهنما: دکتر نقش بندی، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر شورورزی ، تاریخ دفاع: روز شنبه 96/11/28ساعت 9 3. آقای موسی شرافت با عنوان تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و اندازه حسابرس بر هزینه وام بانکی در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکتر شورورزی و دکترنقش بندی ، تاریخ دفاع: روز شنبه 96/11/28ساعت 10 4. خانم معصومه امیری با ...

  هیئت علمی، اساتید، کارکنان