آخرین خبر :

ثبت نام اردوی فرهنگی تفریحی دانشگاه آغاز شد . به دلیل محدودیت ثبت نام ، اولویت با دانشجویانیست که زودتر ثبت نام کنند . هزینه ثبت نام : 25 هزار تومان  آخرین مهلت ثبت نام : پایان وقت اداری روز شنبه 15 اردیبهشت 97 لطفاً بعد از واریز هزینه ثبت نام به شماره حساب ٥٢٥١٦١٤٩٥٨ بنام موسسه حکیم نظامی ، فیش واریزی را به امور فرهنگی و فوق برنامه تحویل نمایید . #امورفرهنگی_فوق_برنامه     ...

  هیئت علمی، اساتید، کارکنان