جلسه دفاع دانشجویان گروه روانشناسی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه روانشناسی عمومی
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع  دانشجویان کارشناسی ارشد گروه روانشناسی عمومی نام برده شده در تاریخ 1400/06/22 به صورت مجازی برگزار می گردد.   

1- خانم سهیلا شکوری
2- خانم اختر اذانی
3- خانم آمنه احدی
4- خانم یلدا رضازاده
5- خانم فاطمه خائیسی


 مدیر تحصیلات تکمیلی  
 بهزاد لطفی

۲۱ شهریور ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی