قابل توجه دانجشجویان رشته مکانیک - استاد رضاپور

قابل توجه دانشجویان درس رسم فنی و عمومی و تخصصی رشته مکانیک مشخصه 3738  استاد رضاپور در صورت غیبت ( حتی یک جلسه ) حذف خواهند گردید . 

 

#مدیریت_کلاسها

۲۸ فروردین ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها