کارگاه پروپزال نویسی انجمن علمی حسابداری و حسابرسی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار شد .

۲۳ آذر ۱۴۰۰  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی