ثبت نام اردوی فرهنگی تفریحی دانشگاه آغاز شد .

ثبت نام اردوی فرهنگی تفریحی دانشگاه آغاز شد .

به دلیل محدودیت ثبت نام ، اولویت با دانشجویانیست که زودتر ثبت نام کنند .

هزینه ثبت نام : 25 هزار تومان 

آخرین مهلت ثبت نام : پایان وقت اداری روز شنبه 15 اردیبهشت 97

لطفاً بعد از واریز هزینه ثبت نام به شماره حساب ٥٢٥١٦١٤٩٥٨

بنام موسسه حکیم نظامی ، فیش واریزی را به امور فرهنگی و فوق برنامه تحویل نمایید .


#امورفرهنگی_فوق_برنامه

 

 

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  دانشجویی فرهنگی