اطلاعیه کلاس جبرانی استاد اکبری فرخانی

کلاس جبرانی استاد اکبری فرخانی
جبرانی کلاس تجزیه و تحلیل سیستم ها دوشنبه 17 اردیبشهت 97 ساعت 10 الی 13 برگزار می گردد .

#مدیریت_کلاسها

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها