تاریخ دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حسابداری و حسابرسی

به اطلاع دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه به تصویب رسیده و 4 ماه و 15 روز از تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان دفاع آنها گذشته است می رساند در صورت اتمام روند پایان نامه می توانند با مراجعه حضوری و هماهنگی با مدیر تحصیلات تکمیلی کد دفاع برای تاریخ 97/3/31اخذ نمایند.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۰۶ خرداد ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی