بخشنامه مهم وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص امتحانات پایان ترم

عطف به بخشنامه شماره ۴۱/۳/۲۲۷۶۸ مورخ ۹۷/۳/۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ موارد ذیل از مصادیق تقلب محسوب می شود و به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد:
۱. همراه نداشتن کارت دانشجویی و یا کارت ورود به جلسه امتحان (جعلی، کپی گرفته شده و مخدوش)
۲. به همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش)، تبلت، ام پی تری پلیر و وسایل مشابه، هندز فری، ماشین حساب، کتاب و جزوه (بدون مجوز استاد)
۳. شرکت به جای شخص دیگر و فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحان.
۴. خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحای ورقه و پاره کردن آن و نوشتن نام غیر واقعی روی برگه امتحانی.
۵. جابجایی صندلی و یا شماره صندلی.
۶. همراه داشتن یادداشت به هر شکلی، خواه کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد (به صورت نوشتن مطالب کف دست، روی کاغذ، روی لباس، پشت کارت ورود به جلسه امتحان، روی صندلی، یادداشت کردن سوالات و...).
۷. همراه داشتن هر نوع برگه یا کاغذ چرک نویس که مهره اداره امتحانات بر روی آن نباشد. 
۸. رد و بدل کردن سوال و یا پاسخ نامه با دیگر دانشجویان، نگاه کردن و یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجوی مجاور.
۹. ترک جلسه امتحان پس از رویت سوال ها و قبل از امضای لیست حضور و غیاب. 
۱۰. هر عملی که منجر به ایجاد سر و صدا و بی نظمی در برگزاری جلسه امتحان گردد. 
۱۱. بی احترامی و عدم توجه به تذکرات مراقب و هرگونه مشاجره با عوامل اجرایی و برگزارکنندگان امتحان.
۱۲. بلعیدن، پاره کردن، پنهان کردن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب.

#امورآموزش

۲۴ خرداد ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش