تاریخ دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی

دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه 97/2/10تصویب شده است در صورت اتمام روند پایان نامه می توانند با مراجعه حضوری و هماهنگی با مدیر تحصیلات تکمیلی کد دفاع برای تاریخ 97/6/15و 97/6/22اخذ نمایند.

مدیر تحصیلات تکمیلی 

بهزاد لطفی                    

۲۴ خرداد ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی