تاریخ دفاع گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدگروه حقوق خصوصی

دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه 97/2/10تصویب شده است در صورت اتمام روند پایان نامه می توانند با مراجعه حضوری و هماهنگی با مدیر تحصیلات تکمیلی کد دفاع برای تاریخ 97/6/12اخذ نمایند.

مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                    

۲۴ خرداد ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی