جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

  به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند، جلسه دفاع دانشجویان رشته حسابداری و حسابرسی به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. خانم  فاطمه حبیب طلب با عنوان تأثیر جهت گیری اخلاقی بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان

استاد راهنما: دکتر نقش بندی، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر سعیدی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 97/4/14ساعت 9

2. خانم زهره رضایی نژاد با عنوان ارزیابی عملکرد شرکت طبق مدل MIMIC

استاد راهنما: دکتر نقش بندی، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر سعیدی، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 97/4/14ساعت 10

3. خانم منا حسامی دوغائی با عنوان نظارت کمیته حسابرسی بر خطر تقلب: نقش روابط اجتماعی، روابط حرفه ای

  راهنما: دکتر نقش بندی، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر سعیدی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 97/4/14ساعت 11

4. آقای  بهروز گلیانی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی کمیته حسابرسی و کیفیت گزارش گری مالی

راهنما: دکتر نقش بندی، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر سعیدی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 97/4/14ساعت 12

ضمنا مکان برگزاری جلسه دفاع، مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

 

 

۲۸ خرداد ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی