شرکت در 2 جلسه دفاع

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی

باتوجه به الزام شرکت در حداقل 2 جلسه دفاع دانشجویان دیگر و تکمیل فرم شماره 9، به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درحال انجام پایان نامه می باشند می رساند جلسه دفاع در تاریخ 97/6/12برگزار می گردد.

شایان ذکر است شرکت در جلسه و تأیید فرم توسط نماینده تحصیلات تکمیلی جهت اخذ کد دفاع الزامی می باشد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                 

۰۲ تیر ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی