شرکت در 2 جلسه دفاع

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حرکات اصلاحی

باتوجه به الزام شرکت در حداقل 2 جلسه دفاع دانشجویان دیگر و تکمیل فرم شماره 9، به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درحال انجام پایان نامه می باشند می رساند جلسه دفاع در تاریخ 97/6/15و 97/6/22برگزار می گردد.

شایان ذکر است شرکت در جلسه و تأیید فرم توسط نماینده تحصیلات تکمیلی جهت اخذ کد دفاع الزامی می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                    

۰۲ تیر ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی