تاریخ های دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حسابداری و حسابرسی

دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی به تصویب رسیده و 4 ماه و 15 روز از تاریخ تصویب آن گذشته است، درصورت اتمام روند پایان نامه می توانند با مراجعه حضوری و هماهنگی با مدیر تحصیلات تکمیلی کد دفاع برای تاریخ 97/5/4 ،97/5/11، 97/6/15و 97/6/22اخذ نمایند

مدیر تحصیلات تکمیلی 

  بهزاد لطفی                    

۰۲ تیر ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی