لیست پروپوزال های تصویب شده در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 4 مرداد 97

1- پروپوزال  دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

گروه مدیریت بازرگانی کلیه گرایش ها : 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

وضعیت

1

نسرین حیدری اصل

95182308

تصویب شده

2

احمد حسین پناه

95182126

تصویب شده

3

حسین آذرمهر

95184301

تصویب شده

4

جواد ناهید تیتکانلو

95184169

تصویب شده

5

حسن صفدرپور

95184141

تصویب شده

6

عارفه دهقان

95184311

تصویب شده

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه حقوق خصوصی :

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

وضعیت

1

علی خیراندیش

95186312

تصویب شده

2

راحله بوستان

95186110

تصویب شده

 

 

 

 

گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی :

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

وضعیت

1

سحر صداقت جو

95187311

تصویب شده

 

 

 

2- پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب مشروط قرار گرفت:

گروه حسابداری و حسابرسی : 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

وضعیت

1

مینا قنبری گردونک

95181316

تصویب مشروط

 

 

 

گروه مدیریت بازرگانی کلیه گرایش ها : 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

وضعیت

1

فاطمه فلاح کهنه قوچان

95182151

تصویب مشروط

2

نسیم قامت افراز

9518514

تصویب مشروط

3

حسین سجادی

95184313

تصویب مشروط

 

 

 

 

 

3- پروپوزال دانشجویان ذیل به دلیل عدم تسویه مالی تصویب نشد:

گروه حسابداری :

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

وضعیت

1

سید رضا موسوی

95181163

تصویب نشده

 

 

 

۰۷ مرداد ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی