اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان گروه حسابداری - پنج شنبه 11 مرداد 97

 به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند ، جلسه دفاع دانشجویان رشته حسابداری به شرح ذیل اعلام می گردد :

  1. آقای جلال محمدی صائب با عنوان استقلال هیئت مدیره، تنوع جنسیتی و پاداش مدیرعامل

استاد راهنما: دکتر نادر نقش بندی، اساتید داور: دکترلاری و دکترسعیدی، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 11/05/97 ساعت 8

  1. خانم سمیرا شاهمرادی کیکانلو با عنوان توانایی مدیریتی ، تاخیر اعلان سود و واکنش بازار

استاد راهنما: دکتر لاری ، اساتید داور: دکتر نقش بندی و دکترسعیدی، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 11/05/97 ساعت 8:30

  1.  آقای مهدی حسین نژاد مقدم با عنوان تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب خانوادگی

استاد راهنما: دکتر نقش بندی ، اساتید داور: دکتر لاری و دکترسعیدی، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 11/05/97 ساعت 9

  1. آقای مجید ابراهیم فتح آبادی با عنوان پیامد مدیریت سود بر شهرت شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر صالحی ، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر نقش بندی، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 11/05/97 ساعت 9:30

  1. آقای مجید گریوانی با عنوان بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره و فروش شرکت با توجه به اتمام دروس تئوری و انتخاب پروژه

استاد راهنما: دکتر لاری ، اساتید داور: دکتر نقش بندی و دکتر سعیدی، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 11/05/97 ساعت 10

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

۰۷ مرداد ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی