بازدید مدیر کل محترم موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی کشور از موسسه

بازدید سرکار خانم دکتر شمیرانی
مدیر کل محترم موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی کشور از موسسه آموزش عالی حکیم نظامی
چهارشنبه 10 مرداد 97

#روابط_عمومی

۱۳ مرداد ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی