اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان گروه مدیریت - پنج شنبه 25 مرداد 97

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند ، جلسه دفاع دانشجویان رشته مدیریت به شرح ذیل اعلام می گردد :

   1.خانم نازنین زهراقنبرپور با عنوان بررسی تأثیر استاندارسازی و سفارش سازی خدمات بر وفاداری مشتری بادرنظرگرفتن نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتری ( مطالعه موردی در شرکت کاله خراسان شمالی)   

استاد راهنما: دکترحسینعلی بهرام زاده ، اساتید داور: دکترمحمد قاسمی و دکتر امیرمحمد  فکور، تاریخ دفاع: روزپنج شنبه 25/05/97 ساعت 8

   2.آقای هادی بخشایشی کریک با عنوان بررسی رابطه بین شخصیت برند و اعتماد مشتری با توجه به نقش تعدیلگر وفاداری مشتری ( مورد مطالعه: بانک ملی ایران شهرستان مشهد)   

استاد راهنما: دکتروحیده طبسی ، اساتید داور: دکترابراهیم جمشیدی و دکترامیرمحمد فکور، تاریخ دفاع: روزپنج شنبه 25/05/97 ساعت 8:30

   3.آقای محمدعلی ایزانلو با عنوان ارزیابی رابطه نوآوری سازمانی و عملکرد صادراتی شرکت های صادراتی استان خراسان رضوی   

استاد راهنما: دکترمحمد قاسمی ، اساتید داور: دکترابراهیم جمشیدی و دکترامیرمحمد فکور ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 25/05/97 ساعت 9

    4.آقای اسماعیل سلطانی با عنوان بررسی تأثیرات استراتژی های رشد مبتنی بر نوآوری بر عملکرد صادرات شرکت های کوچک و متوسط استان خراسان شمالی

استاد راهنما: دکترمحمد قاسمی ، اساتید داور: دکترابراهیم جمشیدی و دکترامیرمحمد فکور ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 25/05/97 ساعت 9:30

5.آقای علی یوسفی طبری با عنوان تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و نیات ترک خدمت (مطالعه موردیک شعب بانک صادرات شهرستان بجنورد)

راهنما: دکترحسینعلی بهرام زاده ، اساتید داور: دکترمحمد قاسمی و دکترامیرمحمد  فکور ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 25/05/97 ساعت 10

6.آقای محمد صفدری با عنوان تأثیر جهت گیری بازار و جهت گیری برند بر روی ارزش برند بانک ( مطالعه موردی شعب بانک مسکن استان خراسان شمالی)

راهنما: دکترحسینعلی بهرام زاده ، اساتید داور: دکترعلی لکزی و دکترامیرمحمد فکور ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 25/05/97 ساعت 10:30

 

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

۲۰ مرداد ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی