اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی - پنج شنبه 15 شهریور 97

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند ، جلسه دفاع دانشجویان حسابداری و حسابرسی در روز پنج شنبه 15/06/97  به شرح ذیل اعلام می گردد :

لازم به ذکر است همه عزیزان می بایست راس ساعت 8 صبح در محل اتاق جلسه دفاع حضور بهم رسانند .

 

آقای ناصر تقی زاده با عنوان رابطه وجه نقد نگهداری شده و کارایی شرکت: با نقش تعدیل کننده کیفیت سود

استاد راهنما: دکتر مهدی فیلسرائی ، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر نقش بندی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 8

آقای عباس حسن آبادی باعنوان تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر پرخاشگری مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر لاری ، اساتید داور: دکتر صالحی و دکتر شورورزی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 8:30

 آقای حمید محمدنیا با عنوان اصول اخلاقی کار اسلامی و اظهارنظر حسابرسی: حرفه ای بودن حسابرسی و رفتار ناکارآمد به عنوان متغیرهای تعدیل کننده

استاد راهنما: دکتر نقش بندی ، اساتید داور: دکتر هادی سعیدی و دکتر طالبی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 9

خانم نعیمه کرمانی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نگهداشت وجه نقد

استاد راهنما: دکتر محمود لاری ، اساتید داور: دکتر تقش بندی و دکترسعیدی، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 9:30

آقای مرتضی زال با عنوان رابطه تجربه خارجی و پاداش مدیریت با نقش تعدیل کننده اندازه شرکت

استاد راهنما: دکتر مهدی فیلسرائی ، اساتید داور: دکتر سعیدی ودکتر نقش بندی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 10

خانم سیده تکتم ساری زاده با عنوان بررسی رابطه بین زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر و عدم تقارن اطلاعاتی

استاد راهنما: دکتر نادر نقش بندی ، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر طالبی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 10:30

خانم ملیحه دلپسند  با عنوان تأثیر عملکرد گزارشگری مالی و تخصص حسابرس بر عملکرد شرکت

استاد راهنما: دکتر عبدالحسین طالبی ، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر فیلسرایی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 11

آقای محمدتقی جعفری با عنوان تأثیر مخاطرات اخلاقی بر نسبت بدهی در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر محمود لاری ، اساتید داور: دکتر شورورزی و دکتر صالحی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 11:30

آقای مجید ابراهیم فتح آبادی با عنوان پیامد های مدیریت سود بر شهرت شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر مهدی صالحی ، اساتید داور: دکتر ... و دکتر ... ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 12

آقای امیررضا خسروجردی با عنوان هزینه ی حقوق صاحبان سهام، سرمایه گذاری شرک و تغییر مدیرعامل

استاد راهنما: دکتر دکتر محمود لاری ، اساتید داور: دکتر شورورزی و دکتر صالحی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 12:30

خانم آزاده دارابی با عنوان حاکمیت شرکتی و تقلب مالی

استاد راهنما: دکتر عبدالحسین طالبی ، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر فیلسرایی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 13

خانم صغری صانعی با عنوان پاداش مدیریتی، رقابت بازار محصول و تقلب

استاد راهنما: دکتر عبدالحسین طالبی ، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر فیلسرایی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 13:30

آقای وحید بی غم با عنوان بررسی رابطه بین ویژگی های مدیریت و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر نقش بندی ، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر طالبی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 14

آقای علی اکبر پژنگی با عنوان بحران مالی، فرصت سرمایه گذاری و تأثیر مخرب کیفیت پایین حسابرسی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا شورورزی ، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر صالحی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 14:30

آقای محمدرضا لطیفی با عنوان بررسی ارتباط بین اجزاء سرمایه فکری با سهم بازار و توان رقابتی شرکت های بورسی بیمه

استاد راهنما: دکتر محمدرضا شورورزی ، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر صالحی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 15/06/97 ساعت 15

 

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

۰۵ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی