قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی الکتروتکنیک

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم کاردانی الکتروتکنیک می رساند جهت هماهنگی با مدیر محترم گروه در خصوص انتخاب واحد ، روز شنبه 17 شهریور 97 از ساعت 10 الی 12 در محل موسسه حضور یابند .

عواقب عدم حضور بر عهده شخص دانشجوست .

 

#امورآموزش

۱۳ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش