جلسات دفاع گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع  می رساند، جلسه دفاع دانشجویان رشته مدیریت به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. خانم منیره ندایی با عنوان بررسی نقش تبلیغات و مشوق های فروش بر وفاداری مشتریان به واسطه ارزش ویژه برند (مورد مطالعه بانک رفاه خراسان شمالی)

استاد راهنما: دکتر بهرام زاده، اساتید داور: دکتر نادری و دکتر هامونی ، تاریخ دفاع: روز پنجشنبه 96/11/26ساعت 8

2. آقای دانیال ساعدی با عنوان بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر تبلیغات دهان به دهان با نقش میانجی قیمت پولی و قیمت رفتاری

استاد راهنما: دکتر بهرام زاده، اساتید داور: دکتر هامونی و دکتر نادری ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 96/11/26ساعت 9

3. آقای مهدی رادبوی با عنوان بررسی تاثیر ویژگی های سهام بر تصمیمات سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر دعائی، اساتید داور: دکتر فیلسرائی و دکتر نخچیان ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 96/11/26ساعت 10

4. خانم سمیه داغیانوس با عنوان بررسی تاثیر بازار نامتقارن و مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر دعائی، اساتید داور: دکتر فیلسرائی و دکتر نخچیان ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 96/11/26ساعت 11

5. خانم مهین نیکنام با عنوان بررسی رابطه بین پیچیدگی ساختار سرمایه، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر دعائی، اساتید داور: دکتر فیلسرائی و دکتر هامونی ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 96/11/26ساعت 12

6. خانم رباب خیرآبادی با عنوان بررسی متغیر علیت زمان بر رابطه بین بازارهای سهام و مسکن در ایران

استاد راهنما: دکتر دعائی، اساتید داور: دکتر فیلسرائی و دکتر نخچیان ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 96/11/26ساعت 13

مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

 

۲۴ بهمن ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی