اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی - پنج شنبه 22 شهریور 97

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند ، جلسه دفاع دانشجویان رشته حسابداری و حسابرسی در روز پنج شنبه 22/06/97  به شرح ذیل اعلام می گردد :

لازم به ذکر است همه عزیزان می بایست راس ساعت 8 صبح در محل اتاق جلسه دفاع حضور بهم رسانند .

 

خانم طیبه بابایی جنیدآباد با عنوان پیش بینی جریان نقد عملیاتی و سود با استفاده از صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم در مقایسه با روش غیرمستقیم . ساعت : 8:30

استاد راهنما: دکتر مهدی فیلسرائی  ، اساتید داور: دکتر نقش بندی و دکتر سعیدی

آقای رضا سبحانی با عنوان قیمت تمام شده و هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC  در مرکز جامع سلامت شهری حر شهرستان بجنورد . ساعت : 9

استاد راهنما: دکتر مهدی فیلسرائی ، اساتید داور: دکتر نقش بندی و دکتر سعیدی

آقای محمد علی محمدی با عنوان تأثیر ارزش شرکت بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . ساعت : 9:30

استاد راهنما: دکتر نادر نقش بندی ، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر فیلسرایی

آقای عبدالحسین مجد توپکانلو با عنوان بررسی رابطه بین تخصص مالی و جنسیت کمیته حسابرسی بر مدیریت سود . ساعت : 10

استاد راهنما: دکتر مهدی صالحی ، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر شورورزی

خانم مهناز رحمانی مطلق با عنوان بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود: نقش کیفیت حسابرسی . ساعت : 10:30

استاد راهنما: دکتر مهدی صالحی ، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر شورورزی

آقای محمد اسدی با عنوان اطمینان بیش از حد و اجتناب مالیاتی: نقش مدیرعامل و جریان وجه نقد عملیاتی . ساعت : 11

استاد راهنما: دکتر مهدی فیلسرائی ، اساتید داور: دکتر نقش بندی و دکتر سعیدی

خانم الهه افتخاری حسن آباد با عنوان بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر حق الزحمه حسابرسی . ساعت : 11:30

استاد راهنما: دکتر مهدی صالحی ، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر نقش بندی

خانم ندا واعظ با عنوان بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد شرکت: نقش میانجی گری، محدودیت مالی، کیفیت گزارشگری مالی و مالکیت نهادی . ساعت : 12

استاد راهنما: دکتر دکترمحمدرضا شورورزی ، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر صالحی

آقای جواد خانی با عنوان اثر وجود سرمایه های اجتماعی کمیته های حسابرسی بر کیفیت گزارشات مالی . ساعت : 12:30

استاد راهنما: دکتر لاری ، اساتید داور: دکتر صالحی و دکتر شورورزی

آقای امیر حسن اسدی با عنوان بررسی رابطه بین نوسان وجه نقد و رفتار احساسی سرمایه گذار با بازده سهام . ساعت : 13

استاد راهنما: دکتر لاری ، اساتید داور: دکتر صالحی و دکتر شورورزی

آقای رضا دلنرم با عنوان بررسی رابطه اجتماعی حسابرسان خارجی و کمیته حسابرسی بر کیفیت کار حسابرسی . ساعت : 13:30

استاد راهنما: دکتر لاری ، اساتید داور: دکتر صالحی و دکتر شورورزی

آقای امیر وحیدیان فر با عنوان بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد بر حق الزحمه حسابرسی . ساعت : 14

استاد راهنما: دکتر لاری ، اساتید داور: دکتر صالحی و دکتر شورورزی

خانم سحر زیبایی با عنوان بررسی رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات کنترل داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . ساعت : 14:30

استاد راهنما: دکتر نادر نقش بندی ، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر فیلسرایی

خانم مهناز سپهری با عنوان بررسی تأثیر کیفیت دارایی بر رابطه بین ریسک سیستماتیک و اهرم مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ساعت : 15

استاد راهنما: دکتر مهدی فیلسرائی ، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر نقش بندی

 

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

۲۰ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی