ثبت موضوع پایان نامه در سایت ایران داک

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که پس از دفاع از پایان نامه متقاضی ثبت موضوع پایان نامه در سایت ایران داک هستند به هیچ عنوان مجاز به معرفی یکی از اساتید داور به عنوان استاد مشاور نمی باشند و درصورت تأکید سایت، می توانند اسم استاد راهنما را به عنوان استاد مشاور معرفی نمایند.

 مدیر تحصیلات تکمیلی                      

 بهزاد لطفی        

۲۴ بهمن ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی