اطلاعیه خیلی مهم در خصوص آخرین مهلت انتخاب واحد

اطلاعیه خیلی مهم

آخرین مهلت انتخاب واحد

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آخرین مهلت انتخاب واحد ، روز پنج شنبه 22 شهریور می باشد . دانشجویانی که بعد از تاریخ فوق انتخاب واحد نمایند می بایست کل شهریه را به صورت یکجا پرداخت کنند .

#امورآموزش

۲۲ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش