جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند، جلسه دفاع دانشجویان رشته حسابداری و حسابرسی به شرح ذیل اعلام می گردد :

   1. آقای مهرداد شوریابی با عنوان رابطه بین مالکیت خانوادگی، کیفیت کنترل داخلی و هزینه های نمایندگی

استاد راهنما: دکتر شورورزی، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر نقش بندی، تاریخ دفاع: روز شنبه 96/11/28ساعت 8

2. آقای مصطفی محمدی با عنوان تأثیر عملکرد حسابرسان بر کیفیت حسابرسی

  استاد راهنما: دکتر نقش بندی، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر شورورزی ، تاریخ دفاع: روز شنبه 96/11/28ساعت 9

3. آقای موسی شرافت با عنوان تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و اندازه حسابرس بر هزینه وام بانکی در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکتر شورورزی و دکترنقش بندی ، تاریخ دفاع: روز شنبه 96/11/28ساعت 10

4. خانم معصومه امیری با عنوان بررسی عملکرد سود به عنوان عامل پیش بینی کننده بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و افزایش حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 استاد راهنما: دکتر نقش بندی، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر شورورزی، تاریخ دفاع: روز شنبه 96/11/28ساعت 11

5. آقای  مظفر خانی با عنوان بررسی تأثیر تخصص فناوری حسابرس بر کنترل های داخلی

استاد راهنما: دکتر صارمی، اساتید داور: دکتر لاری و دکترنقش بندی ، تاریخ دفاع: روز شنبه 96/11/28ساعت 12

6.خانم  نسرین سلیمانی با عنوان بررسی تأثیر مدیریت سود بر خوانایی گزارشات سالانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکترصالحی و دکترنقش بندی ، تاریخ دفاع: روز شنبه 96/11/28ساعت 13

7. خانم عاطفه خاوری با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی متقلبانه از منظر حسابرسان

  استاد راهنما: دکتر صالحی، اساتید داور: دکتر لاری و دکترنقش بندی ، تاریخ دفاع: روز شنبه 96/11/28ساعت 14

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد  .

۲۵ بهمن ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی