اطلاعیه مهم: برای دانشجویانی که با استاد میترا موسی پور درس دارند

دانشجویان محترمی که با استاد میترا موسی پور روز دوشنبه مورخه 97/07/23 درس دارند؛؛؛درس شناخت هنر گرافیک 1 به ساعت 11:30 الی 13 تغییر یافت.مابقی دروس با این استاد عزیز در روز دوشنبه ثابت میباشد.

۲۳ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها