اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد کارآموز

کلاس تحقیق در عملیات استاد کارآموز
 روز یکشنبه 29 بهمن 
ساعت 17  الی 19 برگزار نمی شود .

#مدیریت_کلاسها

۲۹ بهمن ۱۳۹۶  -  مدیریت کلاس ها