اطلاعیه مهم: دانشجویان کاردانی و کارشناسی

قابل توجه دانشجویان محترم که با استاد مریم خوشخو درس آزمایشگاه دیجیتال و آزمایشگاه ماشنهای الکتریکی در روز دوشنبه ساعت 15 ال 17 و 17 ال 19 مورخه 97/07/23 دارند؛؛؛کلاس تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی متعاقبا توسط استااد محترم به دانشجویان عزیز اعلام خواهد شد.

۲۳ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها