اطلاعیه مهم: دانشجویانی که با استاد فرجامی درس دارند.

دانشجویان عزیزی که با استاد فرجامی در روز شنبه مورخه 08/05 درس دارند؛؛؛کلاس ایشان تشکیل نخواهد شد.و کلاس جبرانی توسط استاد به دانشجویان اعلام میگردد. 

۰۵ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها