شرکت در 2 جلسه دفاع دانشجویان دیگر

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

کلیه دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی تصویب شده و جلسه دفاع آنها بعد از تاریخ 96/1/15می باشد می بایست در 2 جلسه دفاع دانشجویان دیگر شرکت نمایند و فرم مربوطه را به امضاء نماینده تحصیلات تکمیلی برسانند.

  مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی

۰۲ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی