تحویل نسخه پایان نامه به داوران دفاع

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

باتوجه به تأکید شورای تحصیلات تکمیلی بدینوسیله خاطر نشان می شود که دانشجویان حداقل 20 روز قبل از دفاع یک نسخه از پایان نامه و فرم داوری را می بایست به اساتید داور تحویل داده و نظر اساتید داور به همراه الباقی فرم ها را حداقل 10 روز قبل از دفاع به واحد تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند و درغیر این صورت زمان دفاع اختصاص یافته کنسل می باشد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

  بهزاد لطفی                                            

۰۲ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی