نمره مقاله

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که جلسه دفاع آنها از 96/12/1به بعد می باشد و می خواهند از نمره مقاله استفاده نمایند باتوجه به مصوبه شورا تنها درصورتی که در روز جلسه دفاع، تأییدیه مقاله خود را ارائه دهند نمره مقاله برای آنها لحاظ می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی

۰۲ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی