همخوانی عنوان پروپوزال با عنوان نامه ایران داک

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که می خواهند  پروپوزال خود را به واحد تحصیلات تکمیلی تحویل دهند مدنظر داشته باشند که عنوان پروپوزال باید با عنوان نامه ایران داک همخوانی داشته باشد.                                                                                                     

 مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی                                                                                                                   

               

۰۲ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی