قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد - زمان برگزاری جلسات دفاع در آذرماه 97

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

بدینوسیله به اطلاع می رساند تاریخ های برگزاری جلسات دفاع در آذر ماه 97 به شرح ذیل به حضور اعلام می گردد :
پنج شنبه 15 آذر 97 -  گروه مدیریت بازرگانی – ساعت شروع 10:30
شنبه 17 آذر 97 -  گروه حقوق خصوصی – ساعت شروع 10
یک شنبه 18 آذر 97 -  گروه مدیریت بازرگانی – ساعت شروع 12
چهار شنبه 21 آذر 97 -  گروه حرکات اصلاحی – ساعت شروع 12

۱۱ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی