تصویب پروپوزال

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 97/9/22وضعیت پروپوزال دانشجویان به شرح ذیل می باشد:

پروپزال های تصویب شده:

گروه حسابرسی :  

سید موسی فخرهاشمیان

گروه مدیریت بازرگانی کلیه گرایش ها :

علی دل افروز مایوان، بهنام بخشی،محمود نجفی، سید مسعود ارکانی فرد، مجید علی زاده، مهرداد جواهری نیا

گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی:

فریده سادات اصغری، مجید یزدان پناه قرایی

گروه حقوق خصوصی:

تقی توئی

پروپوزال دانشجوی ذیل مورد تصویب مشروط  قرار گرفت :

گروه حسابداری :

رقیه زینتی

پروپوزال دانشجویان ذیل به دلیل عدم تسویه مالی تصویب نشد:  

گروه حسابداری:

سید رضا موسوی، محمد فکور، امین حیدری

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی

۰۴ دی ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی