جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

 به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند، جلسه دفاع دانشجویان رشته حسابداری و حسابرسی به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای داودعلی آهن پوش با عنوان عوامل مؤثر بر اندازه حسابرس داخلی بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکتر نقش بندی و دکتر سعیدی ، تاریخ دفاع: روز شنبه 96/12/12ساعت 9

2. خانم فاطمه اسماعیلی با عنوان بررسی رابطه ساختار مالکیت و ویژگی های کمیته حسابرسی با پرخاشگری مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر نقش بندی، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر سعیدی، تاریخ دفاع: روز شنبه 96/12/12ساعت 10

3. آقای سید مجتبی آقائی با عنوان بررسی رابطه حسابداری مدیریت با عملکرد مالی و سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی)

  راهنما: دکتر لاری، اساتید داور: دکتر نقش بندی و دکتر سعیدی ، تاریخ دفاع: روز شنبه 96/12/12ساعت 11

 ضمنا مکان برگزاری جلسه دفاع، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

۰۸ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی