تاریخ های دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدگروه مدیریت

دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه به تصویب رسیده و 4 ماه و 15 روز از تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان دفاع آنها گذشته است می رساند در صورت اتمام روند پایان نامه می توانند با مراجعه حضوری و هماهنگی با مدیر تحصیلات تکمیلی کد دفاع برای تاریخ 97/10/20، 97/11/10و 97/11/25اخذ نمایند. خاطر نشان می شود حداکثر یک ماه قبل از تاریخ های فوق الذکر جهت دریافت تاریخ دفاع مراجعه نمایند.

مدیر تحصیلات تکمیلی 

بهزاد لطفی                                   

۰۹ دی ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی