تاریخ دفاع گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدگروه حقوق

دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه به تصویب رسیده و 4 ماه و 15 روز از تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان دفاع آنها گذشته است می رساند در صورت اتمام روند پایان نامه می توانند با مراجعه حضوری و هماهنگی با مدیر تحصیلات تکمیلی کد دفاع برای تاریخ 97/11/25اخذ نمایند. خاطر نشان می شود حداکثر یک ماه قبل از این تاریخ، جهت دریافت تاریخ دفاع مراجعه نمایند.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                                   

۰۹ دی ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی