تاریخ دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدگروه حسابداری و حسابرسی

دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه به تصویب رسیده و 4 ماه و 15 روز از تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان دفاع آنها گذشته است می رساند در صورت اتمام روند پایان نامه می توانند با مراجعه حضوری و هماهنگی با مدیر تحصیلات تکمیلی کد دفاع برای تاریخ 97/11/27اخذ نمایند. خاطر نشان می شود حداکثر یک ماه قبل از تاریخ های فوق الذکر جهت دریافت تاریخ دفاع مراجعه نمایند.

مدیر تحصیلات تکمیلی

 

۱۹ دی ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی