نمره مقاله

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

آن دسته از دانشجویانی که از پایان نامه خود دفاع کرده و مقاله استخراج نموده اند می بایست جهت تأیید، کپی نامه پذیرش مقاله، فایل الکترونیکی مقاله و فرم شماره 5 را به خانم موسوی (کارشناس تحصیلات تکمیلی) تحویل نمایند.

مدیر تحصیلات تکمیلی 

بهزاد لطفی                                   

 

۲۷ دی ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی