جلسات دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع  می رساند، جلسه دفاع دانشجویان رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای سعید غفاری مقدم با عنوان مقایسه رویکرد تمرینی سهرمن و اصلاحی (NASM) در اصلاح اسکولیوز دانش آموزان پسر

استاد راهنما: دکتر حقیقی، اساتید داور: دکتر کریمی زاده و دکتر خلاقی ، تاریخ دفاع: 97/11/11ساعت 8

2. آقای عبداله عسکری با عنوان مقایسه اثر تمرینات تعادلی و ثبات مرکزی بر اصلاح زانوی پرانتزی در دانش آموزان پسر

استاد راهنما: دکتر حقیقی، اساتید داور: دکتر کریمی زاده و دکتر خلاقی ، تاریخ دفاع: 97/11/11ساعت 9

3. آقای حامد لقمانیان با عنوان مقایسه رویکرد تمرینی اصلاحی NASM  و سهرمن sahrmann  در عارضه کیفوز پسران

استاد راهنما: دکتر حقیقی، اساتید داور: دکتر کریمی زاده و دکتر خلاقی ، تاریخ دفاع: 97/11/11ساعت 10

4. آقای محمدابراهیم ملکی با عنوان مقایسه رویکرد تمرینی اصلاحی NASM  و سهرمن sahrmann  در عارضه زانوی پرانتزی پسران 15 تا 18 سال متوسطه

استاد راهنما: دکتر حقیقی، اساتید داور: دکتر کریمی زاده و دکتر خلاقی ، تاریخ دفاع: 97/11/11ساعت 11

5. آقای علی کوچکی با عنوان مقایسه رویکرد تمرینی اصلاحی NASM  و سهرمن sahrmann  در عارضه هایپرلوردوز پسران

استادراهنما: دکتر حقیقی، اساتید داور: دکتر کریمی زاده و دکتر خلاقی ، تاریخ دفاع: 97/11/11ساعت 12

ضمنا مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

 

۱۰ بهمن ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی