اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد محترم خانم خوشخو

دانشجویان محترمی که با استاد آرزو خوشخو در روز یکشنبه ساعت 13 الی 15 درس آسیب شناسی اجتماعی دارند این درس به روز دوشنبه ساعت 14 الی 16 تغییر یافته است.

۱۲ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها