اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد بهشتی درس دارند.

دانشجویانی که با استاد حسین بهشتی در طی هفته درس دارند؛ باتوجه به کمی تعداد جلسات برگزاری درصورت غیبت بیش از حد مجاز حذف قطعی خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد؛ لذا حضور دانشجویان الزامی است.

۱۳ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها