اساتید راهنمای گروه حسابداری و حسابرسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری و حسابرسی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که واحد پایان نامه را برداشته می رساند، برای انجام پایان نامه خود می توانند از لیست اساتید راهنمای ذیل استفاده کنند:

1. دکتر محمود لاری دشت بیاض- حسابداری- استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  09151130525

2. دکتر نادر نقش بندی- حسابداری- استادیارمؤسسه حکیم نظامی قوچان 09155582780

3. دکتر مهدی صالحی- حسابداری- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 

4. دکتر مهدی فیلسرائی- حسابداری- استادیاردانشگاه آزاد بجنورد 09155169217

5. دکتر هادی سعیدی- حسابداری- استادیاردانشگاه آزاد شیروان 09155877311

6. دکتر محمدرضا شورورزی- حسابداری- دانشیار دانشگاه آزاد نیشابور 09125848910

7. دکترعبدالحسین طالبی- حسابداری- استادیار دانشگاه بجنورد 091571711415

8. دکتر سید محمود موسوی شیری- حسابداری- دانشیار دانشگاه پیام نور مشهد 09151126930

9. دکتر ندا جعفری نسب کرمانی- حسابداری- استادیار مؤسسه آموزش عالی تابران مشهد 09153147598

ضمنا جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی