جلسات دفاع گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع  می رساند، جلسه دفاع دانشجویان رشته مدیریت به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای مصطفی لوکی با عنوان بررسی تأثیر امنیت اطلاعات بر استفاده از همراه بانک با درنظرگرفتن متغیر میانجی اعتماد الکترونیک مشتریان ( مطالعه موردی: بانک ملت استان خراسان رضوی)

استاد راهنما: دکتر اکبری، اساتید داور: دکتر نادری و دکتر نخچیان ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 97/12/23ساعت 10

2. آقای هادی اسدی استاد با عنوان بررسی تأثیر کیفیت خدمات، نگرش و رضایت مشتری بر میزان بکارگیری بانکداری الکترونیک با توجه به نقش میانجی گری گرایش مشتری در بانک ایران زمین

استاد راهنما: دکتر اکبری، اساتید داور: دکتر نادری و دکتر نخچیان ، تاریخ دفاع: روز پنج شنبه 97/12/23ساعت 11

 مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

 

۲۲ اسفند ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی