وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 98/2/19وضعیت پروپوزال دانشجویان به شرح ذیل می باشد :

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

وضعیت پروپوزال

1

پیمان پژند بیرجندی

96184111

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

تصویب

2

حسن شایسته فرد

95184136

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

تصویب

3

محسن کیمیائی

96184152

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

تصویب مشروط

4

صغری داوری

96184308

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

تصویب

5

امین برادران صفار

96184302

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

تصویب

6

محمدرضا راد

96184311

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

تصویب

7

ابوالقاسم صبوری

96184318

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

تصویب نشد

8

هادی چوپانی

96184304

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

تصویب

9

ابوالفضل حاجی براقی

96184117

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

تصویب

10

مهران شریعتی نژاد

96184135

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

تصویب

11

فرزام عطاری

96184144

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

تصویب

12

حمیدرضا شبانی شوکت آباد

96185327

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

13

سارا سروش

96185325

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

14

حمید قاسمی

96185148

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب مشروط

15

راضیه صفرزاده ثانی

96185332

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

16

ابوالفضل عسگرزاده

96185144

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

17

فاطمه صباغیان

96185330

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

18

ریحانه فدائی وطن

96185147

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

19

ازمیرا نصیحتی گیلوائی

96185344

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

20

رقیه مهدوی کوچکسرائی

96185164

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

21

سید ابوالفضل مختارزاده

96185338

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

22

سلیمان یوسفخانی

96185173

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب مشروط

23

ابراهیم صفائی مایوان

96185141

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

24

سید جواد سجادپور

96185132

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب مشروط

25

حسین جمشیدی کاهو

96185312

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

26

مجید حیرانی

96185316

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

27

مریم ایزدشناس

96185307

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

28

عصمت مصطفی فرخانی

96185163

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

29

مهدی سعیدی

96185326

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

30

مجتبی گل مزرجی

96185336

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

31

نازیلا نراقی

96185167

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب مشروط

32

ابوالفضل غلامی

96185334

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب مشروط

33

طیبه اربابی

95185102

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب مشروط

34

سید بهنام تفرشی

96185311

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

تصویب

35

حسن قشقائی

96182155

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب مشروط

36

محمد شاکری

96182323

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب

37

صمد مظفری سالانقوچ

96182337

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب مشروط

38

محمدرضا حسن آبادی

96182312

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب

39

سهیل اسمعیل پور جوادی

95182104

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب

40

مجید حسین پور

96182126

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب

41

محمد ریحانی

96182321

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب

42

مرتضی اسدی

95182301

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب

43

ایمان هاشمی سالانقوچ

96182342

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب مشروط

44

مرتضی شفیعی کلوخی

96182140

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب

45

طناز پایور

96182115

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب

46

علی چوپانی

96182124

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب مشروط

47

روح اله هدایتی

96182171

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب مشروط

48

میلاد ترنج

96182117

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب مشروط

49

مرضیه بنی آدم شیروان

96182308

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب مشروط

50

رضا سابقی

96182322

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب مشروط

51

حسین چکره

96182310

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب مشروط

52

اعظم اردشیری

96182102

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب

53

ناصر محمدی

96186339

حقوق خصوصی

تصویب مشروط

54

مهناز فیض پور

96186334

حقوق خصوصی

تصویب مشروط

55

داریوش طاهری

96186327

حقوق خصوصی

تصویب

56

کیمیا صمدی فر

96186324

حقوق خصوصی

تصویب مشروط

57

محمد بهبودی زنگلانلو

96186111

حقوق خصوصی

تصویب مشروط

58

اعظم گوهری نقندر

96186158

حقوق خصوصی

تصویب مشروط

59

فاطمه سلیمی

96186318

حقوق خصوصی

تصویب

60

فرزانه پهلوان حمزانلوئی

96186112

حقوق خصوصی

تصویب

61

سهیلا صیامی

96186326

حقوق خصوصی

تصویب

62

عباس فولادی نیت

96186333

حقوق خصوصی

تصویب مشروط

63

زهرا باقری

96186305

حقوق خصوصی

تصویب

64

حسام سیامکی خبوشان

96186321

حقوق خصوصی

تصویب

65

حمیده امیری دودانلو

96186107

حقوق خصوصی

تصویب

66

محمد هاشم نژاد نامقی

96188360

روانشناسی

تصویب

67

سعیده رحیمی

96188326

روانشناسی

تصویب مشروط

68

مریم وفایی منش

96188364

روانشناسی

تصویب

69

داود شفاعتی گوجه

95183319

حسابرسی

تصویب

70

مرتضی محمدی ارتیانی

96183160

حسابرسی

تصویب مشروط

71

ماندانا فولادی

96183314

حسابرسی

تصویب

72

امیرحسین نظری قاسم آباد

95183327

حسابرسی

تصویب مشروط

73

سید محمد گلشائیان

96183157

حسابرسی

تصویب

74

رحیم آذری

96183301

حسابرسی

تصویب نشد

75

یونس میرزائی

96183317

حسابرسی

تصویب

76

سعیده اخگری سنگ آتش

96183102

حسابرسی

تصویب مشروط

77

الهام کنویسی

96183155

حسابرسی

تصویب

78

جواد صادق زاده

96183311

حسابرسی

تصویب

79

فرانک پاکزاد

96183112

حسابرسی

تصویب

80

محمدجواد عظیمی

96183312

حسابرسی

تصویب

81

کبرا هوشمند گورابی

96183318

حسابرسی

تصویب

82

پریسا مقدس بردر

96183316

حسابرسی

تصویب مشروط

83

زهرا قشقائی

96183153

حسابرسی

تصویب مشروط

84

محمد احمدزاده ندیکی

96187103

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب

85

زهرا خدایی رخنه

96187124

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط

86

علیرضا جمعه پورزاده

96187119

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب

87

ابوالفضل چوپانی

96187307

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب

88

فاطمه نصرالهی داودلی

96187162

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط

89

سلیمه محمودی

96187153

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب

90

سید پوریا جعفرنیا رشخواری

96187118

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط

91

انیس حامد صابری

96187121

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط

92

محمد ایمانی

96187112

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب

93

پوریا رضازاده باجگیران

96187129

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب

94

محسن اژدری

96187302

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط

95

فائزه آفتابی ثانی

96187107

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب نشد

96

هادی قربانیان

96187316

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط

97

فریبا خدمتگذار قوشخانه

96187310

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط

98

مهناز عبداله چالکی

96187315

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب

99

فهیمه امینی

96187109

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط

100

هادی محمدی

96187151

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط

101

امید نامور

96187158

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط

102

انسیه علینقی

96187143

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب

103

مجید نصرآبادی

96187161

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط

104

حسن صداقت

96187136

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب

105

بهاره خسروجردی

96187311

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب

106

مجتبی قربی

96181153

حسابداری

تصویب

107

فاطمه نیک دل تقی آباد

96181332

حسابداری

تصویب نشد

108

طاهره داوری

96181124

حسابداری

تصویب نشد

109

زهره افسری

96181106

حسابداری

تصویب

110

حمید جاویدی

96181116

حسابداری

تصویب

111

محمد ابراهیمی

96181102

حسابداری

تصویب نشد

112

بهمن کریمی کلاته شامحمد

95181153

حسابداری

تصویب مشروط

113

معصومه افراسیابی ثانی گرم جان

96181105

حسابداری

تصویب مشروط

114

داود دلیری

96181125

حسابداری

تصویب مشروط

115

نسیبه مدیر برزل آبادی

95181160

حسابداری

تصویب مشروط

116

امین ولی زاده

95181168

حسابداری

تصویب نشد

 

 

 

 

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی