اخذ کد استاد راهنما

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

باتوجه به مصوبات جدید شورای تحصیلات تکمیلی، دانشجویانی که متقاضی اخذ کد استاد راهنما هستند به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی    

۲۰ اسفند ۱۳۹۶  -  تحصیلات تکمیلی