جلسه دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

به اطلاع دانشجویان گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی علاقمند به شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه می رساند، جلسه دفاع آقای مجید یزدان پناه با عنوان: مقایسه رویکرد تمرینی اصلاحی (NASM) و سهرمن در بهبود عارضه زانوی ضربدری پسران در تاریخ 98/4/29در ساعت 11(استاد راهنما: دکتر حقیقی و اساتید داور: دکتر خلاقی و دکتر ارجی) در مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی      

۲۶ تیر ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی